แนะนำโครงการ 'เสียงไทย'

โครงการ 'ศูนย์สนเทศเสียงไทย' (ThaiARC) นี้ มีจุดประสงค์เพื่อผลิตและบริการข้อมูลประเภทเสียง ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลดิจิตอลประเภทเสียง (digitised audio file) เพื่อเผยแพร่ในเวิร์ลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web) ในเครือข่ายไทยสารฯ โดยทำการผลิตและเก็บรวบรวมรายการข้อมูลสารสนเทศทางเสียงในลักษณะต่างๆ เช่น พระบรมราโชวาท การปาฐกถาทางวิชาการ วรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral Literature) ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ผ่านเครือข่ายไทยสารอินเตอร์เน็ต และนอกจากนั้นก็จะเป็นศูนย์เก็บรวบรวม (archive) ข้อมูลดังกล่าว เพื่อการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ต่อไป

นอกจากจะเป็นศูนย์ข้อมูลทางเสียงแล้ว ทางโครงการฯ ก็ยังได้จัดทำข้อมูลประเภทข้อความ (text) ประกอบรายการด้วย ซึ่งก็จะเผยแพร่ในรูปข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (electronic text) โดยทางเครือข่ายไทยสารฯ เช่นกัน

โครงการศูนย์สนเทศเสียงไทยนี้ จะเป็นศูนย์ข้อมูลทางเสียงที่มีคุณค่าและทันสมัย สำหรับการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่างๆในอนาคต

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

| ThaiARC | Research Team |

About ThaiARC

Thai Language Audio Resource Center (ThaiARC) aims to produce and provide audio information (in the form of digitised audio files) for dissemination via World Wide Web to the ThaiSARN Internet. The project pioneers the production and collection of various types of audio information on Thailand and various styles of Thai speech, such as royal speeches, academic lectures, oral literature, etc, for dissemination to the ThaiSARN Internet. The Center will also serve as an archive for these collections.

Besides being a repository for the collections of audio information on Thailand, the Center will provide electronic text/transcript accompanying each audio program, also distributed electronically through the Thaisarn Internet.

ThaiARC will be a center for valuable and up-to-date audio resources on subjects relating to Thailand in the future.

This project is funded by the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA).


| ThaiARC | Research Team |