รายนามคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ราชบัณฑิตยสถาน

รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานกรรมการ
นายบุญเกิด ธรรมวาสีรองประธานกรรมการ
รศ. กิดานันท์ มลิทองกรรมการ
ผศ. ดร. ยุพาพรรณ หุ่นจำลองกรรมการ
ผศ. ดร. สุดาพร ลักษณียนาวินกรรมการ
นายพลากร จิรโสภณกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงคมนาคมกรรมการ
ผู้แทนองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกรรมการ
ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทยกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกรรมการ
ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยกรรมการ
นางนัยนา วราอัศวปติกรรมการและเลขานุการ
นางสาวนฤมล บุญแต่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

| กลับไปที่หน้าศัพท์ IT | กลับไปที่หน้า ThaiARC |