คัดลอกข้อมูลบางส่วนจากเอกสารประกอบการสอน
วิชา ภ.705 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


   เก็บข้อมูลภาษาถิ่นกลาง ณ บ้านวังน้ำซับ ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 เก็บข้อมูลภาษาถิ่นอีสาน ณ บ้านนาดอกไม้ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

      เทคนิคในการเลือกผู้บอกภาษา

      เทคนิคในการปฏิบัติต่อผู้บอกภาษา

      เทคนิคในการเก็บข้อมูล              

 

 


    เก็บข้อมูลภาษาถิ่นกลาง ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 เก็บข้อมูลภาษาถิ่นอีสาน ณ บ้านหนองเบ็ญ ต.โนนทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

back
                  

 

 

 

 

 

 

back

 

 

 

 

 

 

     

back