ข่าวคราวศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

      หน้านี้เป็นแหล่งเผยแพร่ศัพท์บัญญัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ จากรายงานการประชุมของกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน เริ่มตั้งแต่ เดือนเมษายน 2540 เป็นต้นไป โดยจะมีศัพท์ใหม่เพิ่มเติมทุก 2 อาทิตย์
       หน้านี้จัดทำและดูแลโดย ดร. ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง เป็นบริการให้แก่ราชบัณฑิตยสถานในการเผยแพร่ศัพท์ IT บัญญัติใหม่
       กรุณาส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศมาได้ที่ yui@alpha.tu.ac.th หรือส่งข้อความที่ Suggestion Board เพื่อจะได้แจ้งให้กรรมการฯทราบและพิจารณาต่อไป
ราชบัณฑิตยสถานขอสงวนสิทธิ์ให้เผยแพร่ศัพท์บัญญัตินี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้ผู้ใดคัดลอกหรือรวบรวมผลิตเพื่อการค้า
ผู้ที่นำศัพท์ไปเผยแพร่ต่อจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่าเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน
ส่วนผู้ที่จะนำศัพท์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นจะต้องได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากราชบัณฑิตยสถาน


ร่างศัพท์บัญญัติ IT ตั้งแต่ A - Z รวบรวม เผยแพร่ on-line ในเดือนพฤษภาคม 2541


ศัพท์บัญญัติที่ควรรู้
Internet อินเทอร์เน็ต
คำอธิบาย: ตามหลักการถ่ายเสียงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ของราชบัณฑิตยสถาน ใช้ถ่ายตามเสียงอ่าน
สำหรับ "t" นั้น ในตำแหน่งพยัญชนะต้น อ่านเป็นเสียงตัว "ท" จึงใช้ "เทอร์" สำหรับ "ter" และ ในตำแหน่งพยัญชนะท้าย อ่านเป็นเสียงตัวสะกด "ต" จึงใช้ "เน็ต" แทน "net" ตัวไม้ไต่คู้ใส่ไว้เพื่อแสดงว่าเป็นสระเสียงสั้น
หมายเหตุ ศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่ประกาศใช้เป็นศัพท์มาตรฐาน ปรากฏใน ศัพท์คอมพิวเตอร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2540
สำหรับศัพท์บัญญัติที่ปรากฏในรายงานการประชุมนี้ ยังไม่ถือว่ายุติ
อาจจะต้องนำมาทบทวนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีก ก่อนที่กรรมการราชบัณฑิตยสถานจะรับรองประกาศใช้


รายงานการประชุมปี 2540 รายงานการประชุมปี 2541
การประชุม ครั้งที่ 1/2540   3 เมษายน 2540
การประชุม ครั้งที่ 2/2540    18 เมษายน 2540
การประชุม ครั้งที่ 3/2540    2 พฤษภาคม 2540
การประชุม ครั้งที่ 4/2540    16 พฤษภาคม 2540
การประชุม ครั้งที่ 5/2540    6 มิถุนายน 2540
การประชุม ครั้งที่ 6/2540    20 มิถุนายน 2540
การประชุม ครั้งที่ 7/2540    4 กรกฎาคม 2540
การประชุม ครั้งที่ 8/2540    18 กรกฎาคม 2540
การประชุม ครั้งที่ 9/2540    15 สิงหาคม 2540
การประชุมครั้งที่ 10/2540    5 กันยายน 2540 (การประชุมครั้งสุดท้ายประจำปี 2540)
การประชุมครั้งที่ 1/2541    20 กุมภาพันธ์ 2541
การประชุมครั้งที่ 2/2541    6 มีนาคม 2541
การประชุมครั้งที่ 3/2541    20 มีนาคม 2541
การประชุมครั้งที่ 4/2541    3 เมษายน
การประชุมครั้งที่ 5/2541    1 พฤษภาคม 2541

(รายงานการประชุมครั้งอื่นๆ ของปี 2541 กำลังจัดทำ)

| กลับไปหน้าหลักเสียงไทย Back to ThaiARC |

You are visitor number since 02-May-1997
This page is maintained by Yuphaphann Hoonchamlong (yui@alpha.tu.ac.th)