ThaiARC Dialect Regional Folktales Regional Folktales Poetry
 
 
ฉันทลักษณ์ คือตำราที่ว่าด้วย วิธีร้อยกรองถ้อยคำ หรือเรียบเรียงถ้อยคำ ให้เป็นระเบียบ ตาม ลักษณะบังคับ และบัญญัติ ที่นักปราชญ์ได้วางเป็นแบบไว้ ถ้อยคำที่ร้อยกรองขึ้น ตามลักษณะบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ เรียกว่า 'คำประพันธ์'

คำประพันธ์ คือถ้อยคำที่ได้ร้อยกรอง หรือเรียบเรียงขึ้น โดยมีข้อบังคับ จำกัดคำ และวรรคตอน ให้รับสัมผัสกัน ไพเราะ ตามกฎเกณฑ์ ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์
คำประพันธ์ จำแนกออกเป็น ๗ ชนิด คือ โคลง ร่าย ลิลิต กลอน กาพย์ ฉันท์ กล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Thai Poetry

ดรรชนี ร้อยกรองไทย
Khloong  Khloong
Chan Chan
Kaap
Kaap
Klon Klon
Raay Raay
 
 


เสียงอ่านโดย อาจารย์ถาวร สิกขโกศล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


since 2001-09-12

Revised: 2004-11-04