ตีพิมพ์ใน มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับ 907 ปีที่ 18 ประจำวันอังคารที่ 6 มกราคม 2541 หน้า 19


This page is maintained by yui@ipied.tu.ac.th)