ThaiARC Dialect SpeechStyles Regional Folktales Poetry
 
 
  ลีลาการใช้ภาษา (Speech Styles)
ลีลาการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารข้อมูล ความเห็น ข้อเท็จจริง ในโอกาสต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งในบางกรณีก็มีรูปแบบการใช้ภาษา เฉพาะประเภท เฉพาะโอกาส เช่น ข่าว การปราศรัย ประกาศ เป็นต้น ข้อมูลกลุ่มนี้หากเป็นการใช้ภาษาเนื่องในโอกาสสำคัญ ก็ยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย นอกเหนือไปจากคุณค่าทางด้านเนื้อหาหรือ
เป็นข้อมูลตัวอย่างภาษา ดังเช่น พระราชดำรัสที่ได้อัญเชิญมานำเสนอ

สำหรับข่าวนั้น ก็นับเป็นการใช้ภาษาเฉพาะวงการที่มีรูปแบบ
เฉพาะตัวที่ชัดเจน และมีความหลากหลาย เป็นประเภทต่างๆ ทางโครงการฯได้เลือกข่าวพยากรณ์อากาศ และ ข่าวทั่วไป มาเป็นตัวอย่างของรูปแบบภาษาในข่าว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม วัจนลีลา (Styles)


There are four types of Thai speech styles samples

พระราชดำรัส : Royal Speeches
   
ข่าววิทยุ
: Radio News
   
การสนทนา อภิปราย : Discussion
   
การปาฐกถาทางวิชาการ : Lecture


since 2001-09-04

Rev.@ 2001-09-13 15:58